Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Ֆակտորինգ

 

Ֆակտորինգ, Факторинг, Factoring


Ֆակտորինգը բանկային ծառայություն է, որի շնորհիվ կազմակերպությունը վաճառած ապրանքի կամ մատուցած ծառայության դիմաց վճարվելիք գումարի /դրամական պահանջի/ ստացման իրավունքը կարող է փոխանցել բանկին /որոշակի վճարի դիմաց/:


Ամերիաբանկի առաջարկած ֆակտորինգային ծառայությունների փաթեթն ընտրելով` Դուք կունենաք հետևյալ առավելությունները.

 • հետաձգված վճարման պայմանով մատակարարումների ֆինանսավորում` առանց գրավի,

 

 • գնորդի կողմից չվճարման կամ ոչ ժամանակին վճարման հետ կապված ռիսկերի երաշխավորում

Ֆակտորինգային գործարքի իրականցման փուլերը

Տեղեկատվական ամփոփագիր Ֆակտորինգի համար

Ֆակտորինգ, Факторинг, Factoring


 

 • Տեղական ֆակտորինգը /կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը/ հնարավորություն է տալիս
 • ստանալ առաքված ապրանքի դիմաց վճարվող գումարի հիմնական մասն անմիջապես (մինչև 90%),
 • խուսափել գնորդի հետ գումարի փոխանցման վերաբերյալ ժամանակատար բանակցություններից,
 • ավելացնել վաճառքի ծավալները,
 • մեծացնել գնորդների թիվը` նրանց տալով վճարումների հետաձգման հնարավորություն,
 • օգտագործել առաջացած ազատ դրամական միջոցները այլ գործունեություններում ներդրումներ կատարելու համար:

 Տեղական ֆակտորինգի առավելություններն են.

 • շրջանառու միջոցների ներգրավման հիանալի հնարավորություն` անգամ անբավարար գրավի դեպքում,
 • գնորդներին վճարումների հետաձգման առաջարկի հնարավորություն, որը կնպաստի գնորդների շրջանակի ընդլայնմանը և շուկայում մասնաբաժնի մեծացմանը,
 • փոխարժեքների տատանման հետ կապված կորուստների զգալի նվազեցում և բացառում,
 • իրացվելիության մակարդակի բարձրացում դեբիտորական պարտքերն առավել արագ կանխիկի փոխարկելու միջոցով,
 • ապրանքների շրջանառության մակարդակի բարձրացման, գործունեության աշխարհագրական ընդլայնման և ֆինանսական պլանավորման համար հնարավորության ստեղծում,
 • արտադրության միջոցների արագ վերականգնման հնարավորության ընձեռում:

 Պայմաններ

Ֆակտորինգ, Факторинг, Factoring


 

Ամերիաբանկն առաջարկում է ֆակտորինգային ծառայությունների փաթեթ, առանց ռեգրեսի իրավունքի ֆակտորինգային ֆինանսավորում` Բանկի կողմից հաստատված ցանկում ներառված ընկերությունների նկատմամբ առաջացած դրամական պահանջի իրավունքները Բանկին զիջելու պայմանով: Ֆինանսավորման ապահովվածություն է հանդիսանում Ձեր գործընկերոջ հետ կնքված պայմանագիրը: Ֆինանսավորման այս տեսակը ենթադրում է մասնավորապես.

 • հետաձգված վճարման պայմանով մատակարարումների առանց գրավի ֆինանսավորում,

 

 • գնորդի կողմից չվճարման կամ ոչ ժամանակին վճարման հետ կապված ռիսկերի ամբողջական երաշխավորում:


 Պայմաններ

Ֆակտորինգ, Факторинг, FactoringԱրտահանման ֆակտորինգ – դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում, որի դեպքում ծառայության/ապրանքի վաճառողը և ֆակտորինգային կազմակերպությունը/բանկը գրանցված են և գտնվում են միևնույն երկրում, իսկ գնորդը հանդիսանում է այլ երկրի ռեզիդենտ:


 Առավելություններ արտահանողների համար

 •  Մատակարարումների ֆինանսավորում վաղաժամկետ վճարման միջոցով
 •  Վաճառքների ծավալի աճին զուգահեռ ֆինանսավորման ավելացում
 •  Գնորդներին մինչև 180 օր վճարման հետաձգման հնարավորության ընձեռում
 •  Վաճառքի ծավալների կտրուկ ավելացման հնարավորություն
 •  Դեբիտորական պարտքի ադմինիստրատիվ կառավարման հնարավորություն
 •  Չվճարման ռիսկի նվազեցում
 •  Շրջանառու միջոցների անընդհատության ապահովում
 •  Արտահանողի տեղեկատվական և վերլուծական աջակցություն

 Պայմաններ

 

Ֆակտորինգ, Факторинг, FactoringՆերմուծման ֆակտորինգ – ենթադրում է ներմուծման ֆակտորի կողմից պարտապանի համար վճարման երաշխիքի* տրամադրում, դրանով իսկ ընձեռելով վճարման հետաձգման հնարավորություն:

 Առավելություններ ներմուծողների համար

 

 •  Վճարման հետաձգման ստացման հնարավորություն ներմուծողի համար (ապրանքային վարկ)
 •  ՀՀ ռեզիդենտ ներմուծողների հետ գործընկերային հարաբերություններում արտասահմանյան արտահանողների մոտ վստահության մակարդակի բարձրացում
 •  Գնումների ծավալի ավելացում
 •  Ակրեդիտիվների միջոցով վճարումների իրականացման բացառման հնարավորություն

* Վճարման երաշխիք (credit cover/payment guarantee)


Պայմաններ

 


Ֆակտորինգի տրամադրման պայմանները` ըստ արժույթների ներկայացված են ստորև.

 

1

Ֆինանսավորման գումարի նկատմամաբ տարեկան տոկոսադրույք` գանձվում է պայմանագրի մարման պահին /

ՀՀ դրամով ֆինանսավորման դեպքում

12%՝ մինչև 60 օր 

12.5 %` մինչև  90օր

13,5% ` մինչև 180 օր 

 

ԱՄՆ դոլարով  ֆինանսավորման դեպքում

7%՝ մինչև 60 օր

8%` մինչև  90օր

9% ` մինչև 180 օր 

 

Եվրոյով  ֆինանսավորման դեպքում

5,5%՝ մինչև 60 օր 

6,5 %` մինչև  90օր

7,5% ` մինչև 180 օր 

 

Ռուբլով ֆինանսավորման դեպքում

 

12%` մինչև 60 օր

13%` մինչև  90 օր

14% ` մինչև 180 օր 

 

Ֆակտորինգային սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ միջնորդավճար հարկային հաշվի գումարից` գանձվում է ֆինանսավորման պահին) 

Բոլոր արժույթների համար`

 

0.6%-3%

 

3

Ֆինանսավորման տրամադրման և զիջված պահանջով պարտավորությունների կատարման օրերի միջև ընկած առավելագույն ժամկետ /

մինչև 180 օր 

/ հաշվարկվում է հարկային հաշվի դուրս գրման ամսաթվից սկսած/

 

Ֆինանսավորման առավելագույն չափ` 

 

Մինչև 90 տոկոս զիջված հարկային հաշվից

Ֆակտորինգի տեսակը 

Ռեգրեսի/Առանց ռեգրեսի իրավունքի ֆակտորինգ

 

 

Ֆակտորինգային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը 

Բանկի կողմից ֆակտորինգային հայտը հաստատելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ապահովման միջոցների առկայության պարագայում, ֆակտորինգը հաճախորդին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման պայմանագրերի կնքված լինելու դեպքում: Ընդ որում գույքի գրավադրման դեպքում ֆակտորինգը հաճախորդին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերը Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև ֆակտորինգի տրամադրման այլ պայմանները հաճախորդի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ) աշխատանքային օր հետո: 

 

 

Հաճախորդին ֆակտորինգի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`

 • Կայուն ֆնանսական դրություն
 • Բանկային/Վարկային պատմություն
 • Ապահովվածություն
 • Կառավարման որակ
 • Բիզնես միջավայր 
 • Փոխկապակցված անձանց գործունեություն և վարկային պատմություն:
 

Ֆակտորինգի մերժման գործոնները` 

 • Հաճախորդի կողմից ներկայացված տվյալները (փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվությունը) անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական:
 • Հաճախորդի ֆինանսական հոսքերը/եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար:
 • Հաճախորդն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ (այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ):

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ԶԻՋՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 
 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՎ ԲԱՆԿԸ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԻ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ, ԱՊԱ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  
 
 

Գրավով ապահովված Ֆակտորինգ   

Անհրաժեշտության դեպքում ինչպես Պարտատիրոջից, այնպես էլ Պարտապանից ռիսկերի զսպման նպատակով կարող է պահանջվել գրավ կամ այլ լրացուցիչ ապահովվածություն:

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով. 

 • անշարժ գույք`մինչև 100%, 
 • տրանսպորտային միջոց` 50%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցության մեջ որպես ֆակտորնգի գումար հիմք է ընդունվում հայցվող գումարի 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող մասի և հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունների հանրագումարը: Ընդ որում, եթե հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունները գերազանցում են 10 մլն ՀՀ դրամը, ապա Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն հայցվող գումարի մասով ամբողջությամբ:

 


Թարմացված է առ 30.07.2020 թ., 14:41

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.
Կորպորատիվ բանկային ծառայություններ