HERE AND BEYOND
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Մամուլի կենտրոն

§²ØºðƲ´²ÜΦ ö´À-ն Çñ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³ÝϳÛÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áõÛùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÁÝïñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí հրավիրում է Գնանշման:

§²ØºðƲ´²ÜΦ ö´À-Ý Ññ³íÇñáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇݪ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛáõÝÁ í»ñáÝßÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý վերաբերյալ: ޳ѳ·ñ·Çé ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ`

·          ÝÙ³Ýատիպ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³éÝí³½Ý 3 (»ñ»ù) ï³ñí³ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ,

·          ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ՀՀ և/կամ ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ,

·          ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³éÝí³½Ý 3 (երեք) ³ß˳ï³ÏÇó å»ïù ¿ áõݻݳ ѳٳå³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ,

·          Ցանկալի է ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ, í³ñϳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÷áñÓ,

·          մ³ëݳ·Çï³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛáõÝ (պահանջվելու է կցել ապահովագրական պոլիսը):

Գնանշման մասնակցության հ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛուÝ ցուցաբերած ըÝÏ»ñáõÃÛáõÝները կարող են ստանալ համապատասխան հարցաշարը՝ ուղարկելով հետաքրքրվածության նամակ tenders@ameriabank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

޳ѳ·ñ·Çé ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ պետք է հ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó³շարը լրացված և կցված ընկերության ծառայությունների գնացուցակով ներկայացնեն բանկ` ÙñóáõÛÃÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³í³ù³·ñ»Éáõ ¨ µ³ÏÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: §²Ù»ñdzµ³ÝϦ ö´À å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝë µ³í³ñ³ñáÕ Ù³ëݳÏցի(ների) Ñ»ï ÏÏÝùíÇ ÙdzíáñÇ ·ÝÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ` µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:

ÀÝïñí³Í Ù³ëݳÏóÇó(ներից) å³Ñ³Ýçí»Éáõ ¿, áñ §²Ù»ñdzµ³ÝϦ ö´À-áõÙ µ³óíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßÇí ¨ ·ñ³í³¹ñíÇ ³í³Ý¹ 5.000.000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ պայմանագրի գործողության և համագործակցության ամբողջ ընթացքում, որը կօգտագործվի նաև ակնհայտ սխալ կամ անհիմն իրականացված գնահատումների փոխհատուցման համար:

޳ѳ·ñ·Çé ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý ëï³Ý³É ëïáñ¨ Ý»ñϳ۳óí³Í Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝ, ųÙÁ 10:00-17:00:

 Գնառաջարկի Ý»ñϳ۳óÙ³Ý í»ñçݳųÙÏ»ï ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í 2015Ã. նոյեմբերի 27-Á:

гÛï»ñÇ ÃÕóÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óí»É ստորև ѳëó»áí.

 

§²ØºðƲ´²ÜΦ ö´À

ù. ºñ¨³Ý 0015, ¶ñ. Èáõë³íáñÇã 9

лé.ª (374-10) 56-11-11
ü³ùë.ª (374-10) 51-31-33 
¾É. ÷áëï` tenders@ameriabank.am (¿É»կïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñն áõÕ³ñÏ»Éáõ ѳٳñ)
Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Çٻɠ
Հայկ Մեսրոպյ³ÝÇÝ (·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ï)

Թարմացված է առ 17.11.2015 թ., 12:31
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: