HERE AND BEYOND
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ /AD-03/
Մամուլի կենտրոն

§²ØºðƲ´²ÜΦ ö´À, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ áõ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñÇ ó³ÝóÇ ÁݹɳÛÝÙ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ññ³íÇñáõÙ ¿ ݳ˳áñ³Ï³íáñÙ³Ý:

лï³ùñùñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ ¨ Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕóÛÇÝ ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ`

·          ÐÐ å»ï³Ï³Ý Édz½áñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ (ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÝ»ñÇ` ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¿Ý»ñ·»ïÇϳ) (å³ï×»ÝÁ)

·          ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ (å³ï×»ÝÁ)

·          ³éÝí³½Ý 3-5 ï³ñí³ ÷áñÓ áÉáñïáõÙ (ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó ͳí³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù) (µÝûñÇݳÏ, ÏÝÇùáí í³í»ñ³óí³Í)

·          µ³ÝϳÛÇÝ/ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÇ ÷áñÓ (³éÝí³½Ý 2 å³Ûٳݳ·Çñ) áõÝ»óáÕ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ÏïñíÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ

·          2009-2010 ÃÃ. ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñ³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ Í³í³ÉÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 400,000,000 ÐÐ ¹ñ³Ù` áñå»ë ·É˳íáñ ϳå³É³éáõ (Ý»ñϳ۳óÝ»É å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ, ϳï³ñáÕ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¨ ѳÝÓÝÙ³Ý-ÁݹáõÝÙ³Ý ³Ïï»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ)

·          ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïÝûñÇÝíáÕ Ù»ù»Ý³-ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ

·          ï»Õ»Ï³Ýù ѳٳå³ï³ëË³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó` 2011 Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ù³ëݳÏóÇ Ñ³ñϳÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ` ëáó.í׳ñÝ»ñÇ ·Íáí) (µÝûñÇݳÏ):

êáõÛÝ Ññ³í»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ÏÁݹ·ñÏí»Ý §²Ù»ñdzµ³ÝϦ ö´À ݳ˳áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ¨ ëáõÛÝ Ññ³í»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý å³ÑÇó Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñáõÙ:

ܳ˳áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ÏÁݹ·ñÏí»Ý µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÝ»ñϳ۳óÝ»Ý ëáõÛÝ Ññ³í»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ¨ ϵ³í³ñ³ñ»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ:

гÛï»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óí»Ý ÷³Ï, ÏÝùí³Í ¨ ëïáñ³·ñí³Í Íñ³ñÝ»ñáõÙ, Íñ³ñÇ íñ³ ϳï³ñ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ` §Ü²Ê²àð²Î²ìàðØ²Ü Ð²Úî ÃÇí AD-03¦ ¨ Ù³ëݳÏÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ:

лï³ùñùñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý ëï³Ý³É ëïáñ¨ Ý»ñϳ۳óí³Í Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝ Å³ÙÁ 10:00-17:00:

гÛï»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý í»ñçݳųÙÏ»ï ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í 2011 Ã. ë»å»ïÙ»ñÇ 8-Á:

гÛï»ñÇ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óí»Ý Ñ»ï¨Û³É ѳëó»áí.

§²ØºðƲ´²ÜΦ ö´À

ù. ºñ¨³Ý 0015, ¶ñ. Èáõë³íáñÇã 9

лé.ª (374-10) 56-11-11

ü³ùë.ª (374-10) 51-31-33

¾É. ÷áëï: tenders@www2.ameriabank.am

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Çٻɪ

²ëïÕÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÇÝ (·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ï)

www2.ameriabank.am

Թարմացված է առ 12.03.2014 թ., 16:38
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: