Իրավական ակտեր

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք /ընդունված 05.05.1998/
 • ՀՀ oրենքը բանկերի եվ բանկային գործունեության մաuին /ընդունված 30.06.1996, հօ-68/
 • ՀՀ oրենքը բանկային գաղտնիքի մաuին /ընդունված 07.10.1996, հօ-80/
 • ՀՀ oրենքը բանկային ավանդների ներգրավման մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-124-ն
 • ՀՀ օրենքը ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին /ընդունված 24.11.2004, հo-142-ն /
 • ՀՀ օրենքը վճարահաշվարկային համակարգերի եվ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին /ընդունված 24.11.2004, հo-150-ն /
 • ՀՀ օրենքը սպառողական կրեդիտավորման մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-122-ն /
 • ՀՀ օրենքը ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին /ընդունված 26.05.2008, հo-97-ն /
 • ՀՀ oրենքը արժութային կարգավորման եվ արժութային վերահսկողության մասին /ընդունված 24.11.2004, հo-135-ն/
 • ՀՀ oրենքը արժեթղթերի շուկայի մասին/ընդունված 11.10.2007, հo-195-ն/
 • ՀՀ oրենքը վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին /ընդունված 04.12.1996, հo-100/
 • ՀՀ օրենքը փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին /ընդունված 26.05.2008, հo-80-ն/
 • ՀՀ օրենքը ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին /ընդունված 17.06.2008, հo-123-ն/
 • ՀՀ օրենքը բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին /ընդունված է 06.11.2001, հօ-262-ն /
 • ՀՀ օրենքը բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին /ընդունված է 25.10.2017, հօ-182-ն/
 • ՀՀ օրենքը բաժնետիրական ընկերությունների մասին /ընդունված է 25.09.2001, հօ-232-ն/
 • ՀՀ օրենքը ապօրինի ծագում ունեցող բռնագանձման մասին /ընդունված է 16.04.2020, հօ-240-ն/
 • ՀՀ օրենքը դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին /ընդունված է 05.05.1998, հօ-221-ն/
 • ՀՀ օրենքը նոտարիատի մասին /ընդունված է 04.12.2001, հօ-274–ն/
 • ՀՀ օրենքը սնանկության մասին /ընդունված է 25.12.2006, հօ-51–ն/

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

 • Կանոնակարգ 2 «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» 
 • Կանոնակարգ 3 «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եվ հրապարակումը» 
 • Կանոնակարգ 8/03 «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» 
 • Կանոնակարգ 8/04-ը «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» 
 • Կանոնակարգ 8/05-ը «Ֆինանսական կազմակերպություննեի գործարար վարվելակերպի կանոնները» 
 • Կանոնակարգ 8/06 «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնները» 
 • Կանոնակարգ 9 «ՀՀ դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները:  ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» 
 • «Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանuական միջոցները սառեցնելու մաuին որոշում կայացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշումը 
 • «Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը 
 

Վերոնշյալ օրենքները  և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքումwww.arlis.am.

***
Իրավական ծանուցում
Ամերիաբանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Թարմացված է առ 27.01.2021 թ., 11:20

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.