HERE AND BEYOND
Բանկային երաշխիքի թողարկման պայմանները
Մամուլի կենտրոն

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ*

1. Երաշխիքների թողարկում

1.1.Երաշխիքների թողարկում Ամերիաբանկի կողմից                             միջնորդավճար

1.1.1 դրամական միջոցների սառեցմամբ**

յուրաքանչյուր եռամսյակի*** համար 0.3% (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար), գործողության ողջ ժամկետի համար նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

1.1.2.այլ միջոցների գրավադրմամբ**

յուրաքանչյուր եռամսյակի*** համար 0.75% (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար), նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ գործողության ողջ ժամկետի համար

1.2.Գրավի փոփոխություն դրամական միջոցների սառեցմամբ թողարկված բանկային երաշխիքների գրավը այլ գրավով փոխարինելու դեպքում իրականացվում է թողարկման միջնորդավճարի գանձում` այլ գրավով ապահովված երաշխիքների համար սահմանված և դրամական միջոցների սառեցմամբ երաշխիքի թողարկման համար գանձված միջնորդավճարի տարբերության չափով
1.3. Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն 35,000 ՀՀ դրամ, իսկ երաշխիքի գումարի ավելացման կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում ավելացված մասով կգանձվի նաև երաշխիքի թողարկման միջնորդավճար 
1.4. Երաշխիքի դադարեցում` հաճախորդի հրահանգով 25,000 ՀՀ դրամ

1.5. Վճարում պահանջի դիմաց

վճարվող գումարի 0.5%-ը, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

1.6. Անուղղակի երաշխիքներ/միջնորդ բանկի մասնակցությամբ թողարկված/ ըստ պայմանավորվածության

2. Այլ բանկերի կողմից Հաճախորդի օգտին թողարկված Երաշխիքների ապասարկում

2.1. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից բանկային երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կոնտր-երաշխիքի դիմաց ըստ պայմանավորվածության

2.2. Երաշխիքի կամ երաշխիքի փոփոխության ծանուցում

20,000 ՀՀ դրամ

2.3. Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի կազմում 30,000 ՀՀ դրամ

Այլ բանկերի միջնորդավճարները (բացառությամբ` հաստատման), փոստային/կապի ծախսերը գանձվում են ըստ դրանց փաստացի մեծության
* սույն սակագները կիրառելի են նաև Պահուստային Ակրեդիտիվների(Standby LC) համար
** Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ
*** ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ.  Երաշխիքի թողարկման միջնորդավճարը կարող է փոփոխվել Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ: Հաստատված միջնորդավճարի մասին Հաճախորդը տեղեկացվում է որոշման կայացման հաջորդող աշխատանքային օրը. հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանվում է պայմանագրով:

 

Տրամադրվող Երաշխիքի գումարի առավելագույն չափը սահմանափակվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներով:

 

Տրամադրվող Երաշխիքի ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով և Հաճախորդի վարկունակությամբ:

 

Բանկային Երաշխիքը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, Ռուսական Ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և այլ արժույթներով` ըստ պայմանավորվածության:

 

Բանկի կողմից Բանկային երաշխիքի հայտը հաստատելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

Բանկային երաշխիքը հաճախորդին տրամադրվում է Բանկի որոշմամբ նախատեսված ապահովման պայմանագրերը կնքված լինելու դեպքում: Ընդ որում գույքի գրավադրման դեպքում բանկային երաշխիքը հաճախորդին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերը Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև բանկային երաշխիքի տրամադրման այլ պայմանները հաճախորդի կողմից կատարվելուց հետո: 

 

Բանկային երաշխիքը ձևակերպվում է Բանկի գլխամասում: 

 

Բանկի կողմից վճարումը կատարվում է միմիայն երաշխիքով սահմանված պայմաններին և կարգավորվող միջազգային կանոններին համապատասխան` երաշխիքով սահմանված կարգով ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա` անկախ հաճախորդի և գործընկերոջ միջև այդ պահին առկա փոխհարաբերություններից:

 

Երաշխիքի գծով միջնորդավճարների/կոմիսիոն վճարների կետանցման, Երաշխավորի կողմից Բենեֆիցիարին վճարված գումարները չվերադարձնելու դեպք/եր/ում տույժի չափը՝ 0,13 տոկոս, որը հաշվարկվում է ժամկետանց գումար/ներ/ի նկատմամբ, կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻՆ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՉՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔ/ԵՐ/ՈՒՄ  ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՎ ԲԱՆԿԸ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԻ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ, ԱՊԱ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈւՄ  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ:

 

Երաշխիքի տրամադրումը Բանկի կողմից կարող է մերժվել, եթե բանկի սուբյեկտիվ գնահատականով երաշխիքի համար դիմող անձը չի տիրապետում իր պարտավորություննեը  կատարելու համար բավարար ռեսուրսների:

Թարմացված է առ 25.07.2009 թ., 11:22
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: