Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ապառիկ ֆինանսավորում

ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ

ապառիկ 

 • Գնորդը  հնարավորություն է ունենում հաշված րոպեների ընթացքում կատարել ապրանքների ապառիկ գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու:
 • Ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
 • Բանկը կարող է Ձեզ առաջարկել պահանջվող վարկի գումարից ավել վարկի գումար՝ հնարավորություն տալով գնել Ձեզ անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

Հատուկ առաջարկներ

«Վարկային արձակուրդի» մասին

 

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0 % - 21.5 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 20%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 % 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0 % - 21.5 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր /ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ  քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ  ֆիզիկական անձինք *

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6-108

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

15.5 %

ԳՀՀ շրջանակներում`  9.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 

0 % - 17 %

ԳՀՀ շրջանակներում` 0 % - 9.9 %

Կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը

վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ 

* Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք) են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր

/ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 25 հոդված/

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ` «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

20 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 275 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

Արևային ջրատաքացուցիչ` 60-96 ամիս

Արևային կայան` 60 - 108

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Արևային ջրատաքացուցիչ` 10.9%

Արևային կայան` 10.5 %

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Արևային ջրատաքացուցիչ`  0% - 11.45%

Արևային կայան` 0 % - 11.01 %


Կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ 

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ (բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի)

 

 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց ապառիկ ֆինանսավորման ծառայության մատուցման հիմնական պայմաններ

 

 

Վճարումների կատարման եղանակներ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով

2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով

3. Բանկի մասնաճյուղերում

4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում


 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell - 300 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած` 0.6%

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝  բանկի կայքում

0 դրամ

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

ԶՈՀՐԱԲ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

I-MOB

ԼԻԱ-ԿԱՖ ՍՊԸ

KERAMA MARAZZI

ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

DESIGNO HOME

ԱՐՄԱՆ ԼԱԼԱԶԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ARMAN LALAZARYAN

ՍՏԱՐՏ 1 ՍՊԸ

TOY CARS

ՍԵՎԱԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ Ա/Ձ

BETONAXARNICHNER

ԲՐԵՅՆՍՔԻԼՍ ՍՊԸ

BRAINSKILLS

ՆՅՈՒ ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

NEW MOBILE

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԻՇԽԱՆԻ ԱՁ

YOUR MOBILE

ՄԻԼԼԱ ՍՊԸ

MY YEREVAN MOBILE

«ՍՈԼԻԴ» ՍՊԸ

SOLID SHIN

ԱՐԴԱՏԵԿ ՍՊԸ

ARDATECH

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԱՇՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱՁ

IMOBILE

ԱՐԱՄ ՉԱՆԱԽՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ ԱՁ

ELEKTRONIKA.AM

ՍԼԱՅՍԱ ՍՊԸ

G And S

ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

INTERIER GROUP

«ՊՌՈՖՄԱՅՆԴ» ՍՊԸ

BEK FINHOUSE / ԲԵԿ ՖԻՆՀԱՈՒՍ

«ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ» ՍՊԸ

SOLAR CENTRE / ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ

«ՄԱՅ ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

PC ELECTRONICS /ASHTARAK/ / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ /ԱՇՏԱՐԱԿ/

«ՀԵՅ ԱՐԵՎ» ՍՊԸ

HEY AREV SOLAR / ՀԵՅ ԱՐԵՎ ՍՈԼԱՐ

ԴԱՎԻԹ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

GAMMA FURNITURE / ԳԱՄՄԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԱՐԻԱՆԱ 17» ՍՊԸ

THE LITTLE PRINCE / ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆ

«ՏԵԽՆՈ ԷԼ»

TECHNO EL / ՏԵԽՆՈ ԷԼ

«ԱՐՄ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ

SUNMODE SOLAR / ՍԱՆՄՈՒԴ ՍՈԼԱՐ

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ Ա/Ձ

SHADE / ՇԱԴԵ

«ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ» ՍՊԸ

OJAKH / ՕՋԱԽ

«ՍՈՖԹ ՔԵՅՐ» ՍՊԸ

SOFT CARE / ՍՈՖԹ ՔԵՅՐ

«ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԷՅԷՄ» ՍՊԸ

SHEN TUN (ABOVYAN) / ՇԵՆ ՏՈՒՆ (ԱԲՈՎՅԱՆ)

«ՈՓՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ

MELISA FURNITURE / ՄԵԼԻՍԱ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԷՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

GYUGH. TEKHNIKA /YEREVAN TONAVACHAR/ / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

«ՆԱՌ-ԱՎ» ՍՊԸ

VLV (DAVTASHEN) / ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԴԱՎԹԱՇԵՆ)

«ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ

SOLAR HOME / ՍՈԼԱՐ ՀՈՄ

"ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ" ՍՊԸ

220 VOLT ELECTRONICS / 220 ՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

ԱԿՈՒԼՅԱՆ ՇԱՆԹ Ա/Ձ

BEKO ARTIK / ԲԵԿՈ ԱՐԹԻԿ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ALEX DECOR / ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ

«ՆՈՈՒԹԲՈՒՔՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

NOTEBOOK CENTRE / ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ 

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

AG MOBILE / ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

«ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ» ՍՊԸ

ASHLEY HOMESTORE / ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ

"ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ART FURNITURE / ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ANI KAHUYQ / ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԱՐՊԱՆԻՎ» ՍՊԸ

AUTO MAX / ԱՎՏՈՄԱՔՍ

«ԱՐ. ԼԵՈ» ՍՊԸ

AR LEO / ԱՌ ԼԵՈ

"ԱՐՓԻՆԵՏ" ՍՊԸ

ARPINET / ԱՐՓԻՆԵՏ

"ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ALEX FURNUTURE / ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ Ա/Ձ

ASKAT MOBILE / ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ

TVT / ԹԻ ՎԻ ԹԻ

"ՎԱԼԵՆՍԻԱ" Հ/Ձ ՍՊԸ

AQUATEK / ԱԿՎԱԹԵՔ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MK / ԷՄ ԿԱ

ՍԱՂԱԹԵԼ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ALIN ELECTRONICS / ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

BAROCCO / ԲԱՐՈԿԿՈ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

BEKO EJMIATSIN / ԲԵԿՈ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

BEST ALAVERD / ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ

«ԷԴ-ՍՊՈ» ՍՊԸ

BEKO / ԲԵԿՈ

«ՆՅՈՒ ԼԵՎԵԼ» ՍՊԸ

BL FURNITURE - YEREVAN

«ՇԻՆԿԱՊԻՏԱԼ ՀՈՄ» ՍՊԸ

BRIGHTHOUSE / ԲՐԱՅԹՀԱՈՒՍ

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

BEKO IJEVAN / ԲԵԿՈ ԻՋԵՎԱՆ

«ԲԻ ԷԼ» ՍՊԸ

BL / ԲԻ ԷԼ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻԼ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

"ԷՄԳԵ" ՍՊԸ

ԲԵԿՈ ԱՐՏԱՇԱՏ /BEKO ARTASHAT - GSA ELECTRONICS

ԹՈՒՆԻԲԵԿՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԵՂԻՇԻ

BALU/ԲԱԼՈՒ

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

BABY TOYS / ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ

"ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ" ՍՊԸ

GLOBAL BEAUTY / ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ

«ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ» ՍՊԸ

EUROMEDICA MEDICAL CLINIC / ԵՎՐՈՄԵԴԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ

«ՄԻ ԿԱՍԱ» ՍՊԸ

SHEN TEXTILE / ՇԵՆ ՏԵՔՍՏԻԼ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՈՎՍԵՍԻ Ա/Ձ

HOME MART ELECTRONICS / ՀԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԳՈՌ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

SHKAFF MASIS/ՇԿԱՖ ՄԱՍԻՍ

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ ՕՀԱՆԻ Ա/Ձ

DUBAI / ԴՈՒԲԱՅ

«ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

DECORA GROUP / ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՄԻԿՈՆԻ Ա/Ձ

DECOR / ԴԵԿՈՐ

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ Ա/Ձ

DIAMOND ELECTRONICS / ԴԱՅՄՈՆԴ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ARA / ԱՐԱ

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

DAV KAHUYQ / ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲՈՐԻՍ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

DESIGNO

«ԴՍԱ» ՍՊԸ

BEKO APARAN, VARDENIS / ԲԵԿՈ ԱՊԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

BEST ELECTRONICS / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

"ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀՁ ՍՊԸ

ECO STEP / ԷԿՈ ՍԹԵՓ

"ՍՏԱԼԿԵՐ" ՍՊԸ

ԷՅՖԵԼ / EIFEL

«ԷԼՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ

ELDORADO / ԷԼԴՈՐԱԴՈ

«ԱԼԴԻՍ» ՍՊԸ

ELEKTRON PLAZA / ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՊԼԱԶԱ

"ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ՛ ՍՊԸ

ELITE SHINANYUT / ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

«ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ»  ՍՊԸ

EUROBAZA / ԵՎՐՈԲԱԶԱ

«ԵՎՐՈՍՏԱՆ-ՈՒՅՈՒՏ» ՍՊԸ

EUROSTAN-UYUT / ԵՎՐՈՍՏԱՆ ՈՒՅՈՒՏ

«ԷԼԶՈՆ» ՍՊԸ

ELZONE / ԷԼԶՈՆ

"ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ" ՍՊԸ

FULL HOUSE / ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ

"ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

FREENERGY / ՖՐԻՆԵՐՋԻ

"ԳԱՊԷՔՍ" ՍՊԸ

GAPEX / ԳԱՊԵՔՍ

"ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ" ՍՊԸ

GRAND SHIN / ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ

«ԳԱՐ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

«ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ» ՍՊԸ

ART GLOBAL / ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ

ՔԱՐԱՄՅԱՆ ԳՈՌ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

MIX ELECTRONICS / ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

«ՋԻ ԷՍ ԷՅ» ՍՊԸ

GSA ELECTRONICS / ՋԻ ԷՍ ԷՅ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

GYUGHTEKHNIKA / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

GARANT / ԳԱՌԱՆՏ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

BEKO HRAZDAN / ԲԵԿՈ ՀՐԱԶԴԱՆ

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

VAHRAMS SECOND /

ԷՎԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

HI FI ELECTRONICS / ՀԱՅ ՖԱՅ

«ՀՐԱՇՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

SHKAFF / ՇԿԱՖ

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՀԱՅԿ ՊԱՐԳևԻ Ա/Ձ

MONIKA FURNITURE / ՄՈՆԻԿԱ

"ՀԱԿՍԻԼ" ՍՊԸ

HAKSIL / ՀԱԿՍԻԼ

«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ

HRASHQ AYGI / ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

«ՄՈԲԼԻՕՍ» ՍՊԸ

HUAWEI / ՀՈՒԱՎԵՅ

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

IMEX GROUP / ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ

"ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ" ՍՊԸ

ICE WATCH / ԱՅՍ ՎՈՉ

«ՋՈՒԼԻԱՐ» ՍՊԸ

VLV SEVAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՎԱՆ

"ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

JASMINE / ԺԱՍՄԻՆ

"ՀՈՄԲԵՅՍ" ՍՊԸ

JYSK / ՅՈՒՍՔ

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

KAKADU / ԿԱԿԱԴՈՒ

"ԿԵՐԽԵՐ" ՍՊԸ

KAERCHER / ԿԱՐՉԵՐ

«ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ» ՍՊԸ

KIT / ԿԻՏ

"ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ" ՍՊԸ

KAHUYQI ASHXARH / ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵԼԻ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

LIMA ELECTRONICS/ ԼԻՄԱ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ․

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԿՈՐՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ Ա/Ձ

LEADER / ԼԻԴԵՐ

ԼԵՎ-ՎԱԳ" ՍՊԸ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

ԲԱՏԻԿՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ԷԴԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻ-ԼԻ

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻ-ԼԻ 

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

L&R / ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ

"ԼԱՅԹԻՆԳ" ՍՊԸ

LUYS / ԼՈՒՅՍ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

LOUVRE / ԼՈՒՎՐ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՒՍԻԿԻ Ա/Ձ

LV / ԷԼՎԻ

«ԴԱՐՖ» ՍՊԸ

METS ANIV / ՄԵԾ ԱՆԻՎ

«ՄՈԲԻԼԱՅՖ» ՍՊԸ

MOBILIFE / ՄՈԲԻԼԱՅՖ

«ՄԱՅԴԱՎ» ՍՊԸ

VLV KAPAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԿԱՊԱՆ

"Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ" ՍՊԸ

ELHOUSE / ԷԼՀԱՈՒՍ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

SEVAN KAHUYQ / ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ԿԱՌԼԵՆԻ Ա/Ձ

ARGAVAND KAHUYQ / ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ

«ՄԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

KAHUYQ MALL / ԿԱՀՈՒՅՔ ՄՈԼ

"ԲԻ ԷՄ ԷՍ" ՍՊԸ

BMS / ԲԻ ԷՄ ԷՍ

«ՄԵՏՐՈ» ՍՊԸ

MY NOTEBOOK / ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

NATURALGAS

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

SADSHIN / ՍԱԴՇԻՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՓԱՐՍՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ

NOR TUN / ՆՈՐ ՏՈՒՆ

"ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OPTIMUM ENERGY / ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ

"ԿԻՆԵՏԻԿ" ՖԲԸ

ORANGE FITNESS / OՐԱՆԺ ՖԻԹՆԵՍ

"ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OHM ENERGY / ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ

"ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ" ՍՊԸ

OJAKH / ՕՋԱԽ

"ՕԿՏՕ" ՍՊԸ

OKTO / ՕԿՏՕ

«ՆՌԱՆԷ» ՍՊԸ

ALL CELL / ՕԼ ՍԵԼ

ՊԱՊՈՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

OPTIMA / ՕՊՏԻՄԱ

«ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

OSKAR ELECTRONICS / ՕՍԿԱՐ

"ՄԱՅ ՏԵԽՆՈ" ՍՊԸ

PC / ՓԻՍԻ

«ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ

PC ELECTRONICS / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

PLAZA PLUS / ՊԼԱԶԱ ՊԼՈՒՍ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ

PIXEL / ՊԻԿՍԵԼ

«ՊԼԱԶՄԱ-ՎԱՆ» ՍՊԸ

PLASMA ELECTRONICS / ՊԼԱԶՄԱ

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ABOVYAN SHIN / ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆ

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

R&R/ԷՌ&ԷՌ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ Ա/Ձ

5R&G, S&G / ԱՌ ԸՆԴ ՋԻ,  ԷՍ ԸՆԴ ՋԻ

"ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ" ՍՊԸ

ROYAL STAR / ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ

«ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ

RED STORE / ՌԵԴ ՍԹՈՐ

«ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ» ՍՊԸ

R&V COMFORT / ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ

"ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍՏԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ" ՍՊԸ

SOLARESS / ՍՈԼԱՐԵՍՍ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MS / ԷՄ ԷՍ

"ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ" ՍՊԸ

SOLARON / ՍՈԼԱՐՈՆ

"ՊԼԱՏՖՈՐՄ" ՍՊԸ

SMART ENERGY / ՍՄԱՐՏ ԷՆԵՐՋԻ

«ՇԻՆՄՈԼ» ՍՊԸ

SHIN MALL / ՇԻՆ ՄՈԼ

"ՋԻԷՍԷՍ" ՍՊԸ

GLOBAL SAVING / ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՅՎԻՆԳ

"ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

SOLAR GROUP / ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ

"ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ" ՍՊԸ

SUNNY CITY / ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ

"ԷԿՈՎԻԼ" ՍՊԸ

ECO VILLE / ԷԿՈ ՎԻԼԼ

"ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ" ՍՊԸ

MULTY SOLAR / ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ

"ՓՐՈՖԻՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

PROFIS ENERGY / ՓՐՈՖԻՍ ԷՆԵՐՋԻ

"ԹԵՐՄՈ—ԱՐ" ՍՊԸ

TERMO-AR / ԹԵՐՄՈ—ԱՐ

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

TNA SHEN / ՏՆԱ ՇԵՆ

"ԹՈՓ-ՏԵԽ" ՍՊԸ

TOP FLOOR / ԹՈՓ ՖԼՈՌ

"ՇՏԻԳԵՆ" ՍՊԸ

SHTIGEN / ՇՏԻԳԵՆ

ԹԱՄԱՐԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Ա/Ձ

TAMARA FURNITURE / ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ"

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

TELEPHONE-MELEPHONE / ՏԵԼԵՖՈՆ-ՄԵԼԵՖՈՆ

"ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ" ՍՊԸ

TECHNO STORE / ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

ԱՐԳԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԱՁ

SHEN TUN/ՇԵՆ ՏՈՒՆ

ՅՈՒՔՈՄ ՓԲԸ

UCOM / ՅՈՒՔՈՄ

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARTHUR SHIN / ԱՐՏՈՒՐ ՇԻՆ

«ՆԻԿԿԱՐ» ՍՊԸ

VESTA MARTUNI / ՎԵՍՏԱ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ Ա/Ձ

BEKO MARTUNI / ԲԵԿՈ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

«ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ

SALMAST / ՍԱԼՄԱՍՏ

«ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ» ՍՊԸ

VEGA / ՎԵԳԱ

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

VEGAS / ՎԵԳԱՍ

"ՎԵԼՀՈՖՖ" ՍՊԸ

VELOFF / ՎԵԼՈՖՖ

ՋԻԼԱՎՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԻԿՈՅԻ Ա/Ձ

VAL-JOR / ՎԱԼ-ԺՈՐ

«ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ» ՍՊԸ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

«ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

VLV / ՎԻ ԷԼ ՎԻ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

«ՎԵՆՈՒՍ-ԷԼ» ՍՊԸ

VENUS / ՎԵՆՈՒՍ

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

VESTA PLUS / ՎԵՍՏԱ ՊԼՈՒՍ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

VOLODYA / ՎՈԼՈԴՅԱ

«ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

VERSAL / ՎԵՐՍԱԼ

«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ

VESTA / ՎԵՍՏԱ

«ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ» ՍՊԸ

VESTA EGHEGNADZOR / ՎԵՍՏԱ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

"ԱԳԷՎԱՐՏ" ՍՊԸ

VLV ARMAVIR / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐ

«ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ

SHEN SHEM / ՇԵՆ ՇԵՄ

ԷԴԳԱՐ ՄԵԴՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

VS GAS / ՎԻ ԷՍ ԳԱԶ

ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՏԵՐ-ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԵԺԴԻԿ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

ԿԱՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

WOOD TOWN EA / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ ԷԱ

"ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ" ՍՊԸ

WOOD TOWN / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ

«ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ

CHRONOGRAPH / ԽՐՈՆՈԳՐԱՖ

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ

XIAOMI / ՔՍԱՅՈՄԻ

«ԻՔՍ-ՄՈԲԱՅԼ» ՍՊԸ

X-TECHNICS / ԻՔՍ-ԹԵՔՆԻՔՍ

«ԶԻԳԶԱԳ» ՍՊԸ

ZIGZAG / ԶԻԳԶԱԳ

«ՏԵԽՆԻԿԱՏ» ՍՊԸ

Z-MIX / ԶԵԹ-ՄԻՔՍ

«ՊԼԱԶՄԱ 99» ՍՊԸ

PLAZMA SEVAN / ՊԼԱԶՄԱ ՍԵՎԱՆ

«Զ ԷՍ ՏՈՊ» ՍՊԸ

SKILL AM / ՍՔԻԼԼ ԷՅ ԵՄ

«ՅԱՆ ՍԼՈՒՇՆՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ

EINHELL / ԷՅՆՀԵԼԼ

«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ ՍԹԱՅԼ » ՓԲԸ

VILLEROY & BOCH SANITARY / ՎԻԼԼԵՐՈՅ ԸՆԴ ԲՈՇ ՍԱՆԻՏԱՐԻ

«ՄԱՐՇԱԼ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ

ANIVNERI ASHKHARH / ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

«ՔԻՍՎԵԼ» ՍՊԸ

VLV ECHMIATSIN / ՎԼՎ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ / BUSINESS DEVELOPMENT GROUP

«ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ԿԱՐԼԵՆԻ» Ա/Ձ

VLV VARDENIS / ՎԼՎ ՎԱՐԴԵՆԻՍ

«ԵՎՐՈԷՆԵՐ» ՍՊԸ

ԵՎՐՈԷՆԵՐՋԻ / EUROENERGY

«Ա ԸՆԴ Ա ՄՅՈՒԶԻՔ» ՍՊԸ

ԱԿՈՐԴ / AKORD

«ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ / SOLAR HOUSE

«ՍՈԼԱՐ․ԱՄ» ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ԷՅ ԷՄ / SOLAR.AM

«ԴՈՆԱԼԴՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԴՈՆԱԼԴՍ ԷՆԵՐՋԻ / DONALDS ENERGY

«Լ ԸՆԴ Վ» ՍՊԸ

Լ ԸՆԴ Վ / L&V

ԳԱՐԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊԻ Ա/Ձ

ԷՍ ԿԱ ԷՍ / SKS

ՆԱՐԵԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ

ՄԱՍՏԵՐ / MASTER

«ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ ՍԵՎԱՆ / VESTA SEVAN

ԴԻԱՆԱ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՌՈՒԲԻԿԻ  Ա/Ձ

ԴԻԶԱՅՆՈ / DESIGNO

ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

AM SOLAR ENERGY / ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ

ՆԻՍԻՖՈՐՈՎԱ ՄԱՐԻԱ Ա/Ձ

BASE STUDIO / ԲԵՅԶ ՍՏՈՒԴԻՈ

«ԿՈՆՏԷՔՍԻՄ» ՍՊԸ

ZVEREV BEAUTY SALON / ԶՎԵՐԵՎ ԲՅՈՒԹԻ ՍԱԼՈՆ

«ՆԱՎԱՎԱՆ» ՍՊԸ

REIMA / ՌԵՅՄԱ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԻՍԱԿ ՄԿՐՏՉԻ Ա/Ձ

BEAUTY GARDEN / ԲՅՈՒԹԻ ԳԱՐԴԵՆ

«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 1982 ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

VLV ARARAT/ ՎԼՎ ԱՐԱՐԱՏ

ԹԵՐԵԶԱ ԿԱՆԵՑՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉԻ Ա/Ձ

BOMBUS / ԲՈՄԲՈՒՍ

ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱՄՐԱՅՈՒ

ARMADA MALL / ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼ

ԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ

FABRICA FURNITURE

«ՔԻՆԳ ԲԻԱՐ» ՍՊԸ

KING BIAR DARBNOC / ՔԻՆԳ ԲԻԱՐ ԴԱՐԲՆՈՑ

«ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

UYUT / ՈՒՅՈՒՏ

ԺՈՐԱ ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ Ա/Ձ

TOTAL / ՏՈՏԱԼ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ Ա/Ձ

FURNITURE / ԿԱՀՈՒՅՔ

ՎԱՐԴԱՆ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

VELO ZONE / ՎԵԼՈ ԶՈՆ

ՇԱՀԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍՄԲԱՏԻ Ա/Ձ

ARGAVAND.AM / ԱՐԳԱՎԱՆԴ.ԱՄ

ԲԱԲԱՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

EMILI TOYS / ԷՄԻԼԻ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ

ՍԱՐԳԻՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

OBD.AM / Օ ԲԻ ԴԻ.ԱՄ

ԺԵՆԻԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ Ա/Ձ

VLV HRAZDAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՀՐԱԶԴԱՆ

«ՄՈՏՈԲԼՈԿ» ՍՊԸ

MOTOBLOK / ՄՈՏՈԲԼՈԿ

"ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ" ՍՊԸ

WINNER SOLAR / ՎԻՆՆԵՐ ՍՈԼԱՐ

«ՏՈՐ» ՍՊԸ

SARD / ՍԱՐԴ

«ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ» ՍՊԸ

TAKE AWAY / ԹԵՅՔ ԸՎԵՅ

ԱՐԹՈՒՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎՌԱՄԻ Ա/Ձ

WELUX / ՎԵԼՅՈՒՔՍ

ՄԱՆԱՆԱ ԳՐԵՅՆ ՍՊԸ

MANANA TECHNOLOGY / ՄԱՆԱՆԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ

ՍԹՐՈՆԳ ՍՏԱՐՏ ՍՊԸ

RESULT / ՌԵԶԱԼԹ

«ԱԿԱՑԻԱ» ՍՊԸ

BERLITZ LANGUAGE CENTER / ԲԵՌԼԻՑ ԼԵԶՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ

MARMARI ASHKHARH / ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

«ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ» ՍՊԸ

COOL TERM / ՔՈՒԼ ԹԵՐՄ

ՍՏԵՓԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆԻ Ա/Ձ

HETSANIV /PETAK/ / ՀԵԾԱՆԻՎ /ՓԵԹԱԿ/

ԼԵՎՈՆ ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՋԻՎԱՆԻ Ա/Ձ

MANKAKAN ASHKHARH / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

«ԲԻ ԷՅ ՍԻ ԸՔԱՈՒՆԹԻՆԳ» ՍՊԸ

BAC ACCOUNTING / ԲԻ ԷՅ ՍԻ ԸՔԱՈՒՆԹԻՆԳ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՌԼԵՆԻ Ա/Ձ

HECANIV CLUB / ՀԵԾԱՆԻՎ ՔԼԱԲ

«ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ» ՍՊԸ

VARPET / ՎԱՐՊԵՏ

«ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ» ՍՊԸ 

BUYLAPTOP / ԲԱՅԼԱՓԹՈՓ

«ՍՈԼԱՐԱ» ՍՊԸ 

SOLARA / «ՍՈԼԱՐԱ

ՍՈՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ Ա/Ձ

KAHUYK / ԿԱՀՈՒՅՔ

 

Վարկավորման այլ  պայմաններ

 

 

օնլայն ապառիկ
 • Գնորդն Ապառիկով ապրանք կարող է ձեռք բերել միայն այն Ընկերություններից, որոնց հետ Բանկն ունի կնքած Համագործակցության պայմանագիր:
 • Ապառիկ ֆինանսավորում իրականցվում է Ընկերության վաճառակետերում:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրվում է 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող  ֆիզիկական անձանց` սպառողական ապրանքների` կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, բջջային հեռախոսների, կահույքի, օդորակիչների, ջեռուցման համակարգերի, արևային համակարգերի և այլ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով:
 • Տրամադրված ապառիկ ֆինանսավորման գումարն անկանխիկ մուտքագրվում է Ընկերության հաշվին` Գնորդի կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրելու դրական որոշման, առավելագույն գումարի և դրա մերժման գործոնը հաճախորդի վարկունակության գնահատումն է:
 • Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.
  • բացասական վարկային պատմությունը
  • ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Գնորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ

 • Տոկոսները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա` վարկի մնացորդային արժեքի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
  • Վարկի գումարը` 200 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույքը` 24 %
  • Վարկի ժամկետը` 12 ամիս
  • Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման վճարը` 0%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 18 920 ՀՀ դրամ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 26.95%

Այլ սակագներ 

Քաղվածքների,  տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներին կարող եք ծանոթանալ Այստեղ

Տույժեր և տուգանքներ

 • Վարկառուի կողմից իր պարտականությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքներ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
  • ժամկետանց վարկի 0.13%-ի չափով
  • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով

Ժամկետանց  պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

 1. Տույժ/տուգանքներ     
 2. Տոկոսագումարներ    
 3. Մայր գումար
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ  չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ'ՒՆ.

 

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ :

Գրավի բռնագանձում

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Անհատական թերթիկի տրամադրում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայք

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ/ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-5%

Ժամկետ (ամիսներով)

· 18-60 (ակցիա 12),

· 24-60 (ակցիա 18),

· 30-60 (ակցիա 24):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 21.5%,

· 1-18 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 19-րդ ամսից՝ 21.5%

· 1-24 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 25-րդ ամսից՝ 21.5%:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/:

 

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ/ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 – 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

· 6 (ակցիա 6),

· 12 (ակցիա 12):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

· 1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 21.5%,

· 1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 21.5%:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ` ամսական պարբերականությամբ

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

· Անձը հաստատող փաստաթուղթ,

· ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/: 


Թարմացված է առ 17.03.2022 թ., 9:56

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.