Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր Կորպորատիվ հաճախորդներին առաջարկվող օվերդրաֆտիների համար

N

Պայմաններ

Խոշոր օվերդրաֆտներ

1

Օվերդրաֆտի գումար

Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50 տոկոսը` առնվազն վերջին 6 ամիսների համար

2

Օվերդրաֆտի գործողության ժամկետ

Մինչև 12 ամիս

3

Օգտագործված գումարների մարումը

Համաձայն սահմանված գրաֆիկի (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)

4

 
Տարեկան տոկոսադրույք օգտագործված գումարի համար

ՀՀ դրամով օվերդրաֆտների համար՝ 15%

ԱՄՆ դոլարով օվերդրաֆտների համար՝ 12%

ԵՎՐՈ-ով օվերդրաֆտների համար՝ 12%

5

Վարկի տրամադրման վճար (գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին): Բանկի որոշմամբ կարող է սահմանվել վարկի տրամադրման գումարը վճարելու ժամանակացույց, որի առկայության դեպքում վարկը վաղաժամկետ մարելիս վարկի տրամադրման գումարի չվճարված մասը ենթակա է մարման վարկի վաղաժամկետ մարման հետ միաժամանակ կամ Բանկի կողմից սահմանված այլ կարգով:

0.5% սահմանաչափի գումարից

6

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց գումարի դիմաց

Ժամկետանց Վարկի նկատմամբ դադարում է Օվերդրաֆտի սահմաններում ստացված Վարկերի օգտագործման համար Պայմանագրով նախատեսված տարեկան Տոկոսի հաշվարկումը և այդ գումարի նկատմամբ սկսվում է հաշվարկվել տարեկան 24 տոկոս Տույժ՝ ժամկետանց վարկի 0.1 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք՝ ժամկետանց վարկի 2.0% չափով

7

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց տոկոսի դիմաց

Տույժ՝ժամկետանց տոկոսագումարի 0,3% չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք` ժամկետանց տոկոսագումարի 5.0 % չափով

8

Վաղաժամկետ պայմանագրի լուծում

պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման տուգանք, վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով:

9

Սահմանաչափի նվազում

Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներով շրջանառություն չիրականացնելու դեպքում օվերդրաֆտի սահմանաչափը կարող է վերանայվել (նվազել)

10

Օվերդրաֆտի ապահովությունը

Դրամական հոսքեր, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, առանձին դեպքերում՝ նաև այլ ապահովման միջոցներ

11

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն*

Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող վերջին 6 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50%

12

Հայտի ուսումնասիրության և հաճախորդին որոշման մասին ծանուցման ժամկետ

Մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից: Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով` վերոնշյալ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր:

13

Վավերականության ժամկետ (Վարկային գծի տրամադրման մասին որոշման գործողության ժամկետ)

20 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ

14

Օվերդրաֆտի վերահաստատման ժամկետ

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր օվերդրաֆտի տրամադրման մասին որոշում կայացնելու օրից

15

Հաշվի բացում Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում

Պարտադիր

16

Հաջորդող գրավի թույլտվության սակագին

500 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

17

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար**

500 000 ՀՀ դրամ

 

* Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում : Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում իրավասու մարմնի որոշմամբ:

 

 

** Վարկավորման պայմանների վերանայման վճարը ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման Մեծ վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

 

 Վարկի անվանական տոկոսադրույքը

ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ:


Հաճախորդի օվերդրաֆտի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`

  1.  Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը
  2.  Գործարար համբավը
  3.  և այլն

 

Օվերդրաֆտի մերժման գործոնները`

  •  Վարկառուի կողմից ներկայացված տվյալները /փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվությունը/ անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական:
  •  Վարկառուի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար
  •  Վարկառուն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ /այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/
  •  և այլն

Գրավի բռնագանձում

Ուշադրությու'ն. ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՌԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:


Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

Ուշադրությու'ն. ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՕՎԵՐԴՐԱՖՏԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

 

Ձեր ցանկությամբ օվերդրաֆտը կարող է տրվել MasterCard Business և Visa Business պլաստիկ վճարային քարտերի միջոցով, որոնք շատ հարմար են  Ձեր և Ձեր աշխատակիցների կողմից ներկայացուցչական ծախսերի իրականացման, գործուղումների ժամանակ ֆինանսների ապահով տեղափոխման և վերահսկման, ինչպես նաև կազմակերպության այլ անհետաձգելի ծախսերը հոգալու համար:

Վարկ վերցնելիս Դուք պետք է տեղեկացված լինեք ...


Թարմացված է առ 14.06.2016 թ., 13:53

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.
Կորպորատիվ բանկային ծառայություններ